Usnesení rady ze dne 18. 5. 2005 č. 369

k umístění stavby Českého Telecomu telekomunikačního zařízení na pozemku parc. číslo 4268/9, 4268/4, 4229/1, 4229/2, 4223/5, 4224/2 a 4223/2 a v budově čp. 2666 k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

  

I.         s c h v a l u j e

 

-         umístění stavby Českého Telecomu telekomunikačního zařízení na pozemku parc. číslo 4268/9, 4268/4, 4229/1, 4229/2, 4223/5, 4224/2 a 4223/2 a v budově čp. 2666 k. ú. Žižkov, Praha 3

 

-         souhlas s umístěním  stavby Českého Telecomu telekomunikačního zařízení na pozemku parc. číslo 4268/9, 4268/4, 4229/1, 4229/2, 4223/5, 4224/2 a 4223/2 a v budově čp. 2666 k. ú. Žižkov, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby Českého Telecomu

 

    

Ing. Bohuslav  N i g r i n          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části