Usnesení rady ze dne 18. 5. 2005 č. 364

k umístění stavby inženýrských sítí rozpínací stanice RS 1170 a přeložky kabelů VN, SDK a NN a objektu 3.E.02 a 3.E.03 na pozemcích parc. číslo 4264/1 a 4265/1 k. ú. Žižkov ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha 3 pro stavbu Central Park Praha - Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            umístění stavby inženýrských sítí rozpínací stanice RS 1170 a přeložky kabelů VN, SDK a NN a objektu 3.E.02 a 3.E.03 na pozemcích parc. číslo 4264/1 a 4265/1 k. ú. Žižkov ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha 3 pro stavbu Central Park Praha - Praha 3

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby

 

     

Ing. Bohuslav  N i g r i n          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části