Usnesení rady ze dne 18. 5. 2005 č. 363

k umístění stavby telekomunikačního vedení optického připojení „Luxemburg Plaza“ na pozemku parc. č. 1555 k. ú. Žižkov

Rada městské části

  

I.         s c h v a l u j e

-         umístění stavby telekomunikačního vedení optického připojení „Luxemburg Plaza“ na pozemku parc. č. 1555 k. ú. Žižkov
-         souhlas s umístěním stavby telekomunikačního vedení optického připojení „Luxemburg Plaza“ na pozemku parc. č. 1555 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby

 

  

Ing. Bohuslav  N i g r i n          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části