Usnesení rady ze dne 18. 5. 2005 č. 362

k prodeji pozemku parc. č. 3541/24 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 66 ze dne 7. 4. 2005, které je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

prodej pozemku parc. č. 3541/24 v k. ú. Žižkov, firmě xxxxxxxxxx, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 950 000 Kč

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

            1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

 

       

Ing. Bohuslav  N i g r i n          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části