Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 18. 5. 2005 č. 361

ke změně zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části

Rada městské části 

I.         s c h v a l u j e

 

změnu zvláštní části Organizačního řádu Úřadu městské části

1.         Odbor Kancelář úřadu

                        a)         Oddělení obrany - příloha č. 1 tohoto usnesení

                        b)         Oddělení Zdravotní rada - příloha č. 2 tohoto usnesení

2.         Odbor občansko správní

                        a)         doplňuje se:

-  vede evidenci válečných hrobů, které jsou ve správním obvodu Městské části Praha 3, informuje Hlavní město Prahu, Magistrát hl. m. Prahy o počtech a stavu válečných hrobů  

 -  projednává přestupky a správní delikty dle zákona o válečných hrobech a pietních místech

b)        Oddělení osobních dokladů a ev. obyvatel -  příloha č. 3 tohoto usnesení

3.         Odbor kultury - příloha č. 4 tohoto usnesení

4.         Odbor evidence majetku - příloha č. 5 tohoto usnesení

5.         Odbor technické správy majetku - příloha č. 6 tohoto usnesení

6.         Odbor bytů a nebytových prostor

                        Oddělení bytů a nebytových prostor

                        vypouští se:

-         dle zákona č. 403/1990 Sb., o soudních rehabilitacích a zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích rozhoduje o výši nájemného

            7.         Odbor dopravy - příloha č. 7 tohoto usnesení

8.         Odbor živnostenský - příloha č. 8 tohoto usnesení

9.         Odbor územního rozvoje - příloha č. 9 tohoto usnesení

10.       Odbor školství - příloha č. 10 tohoto usnesení

11.       Odbor matriční - příloha č. 11 tohoto usnesení

12.       do všech odborů Úřadu městské části

                        doplňuje se:

-  předává na Odbor ekonomický jedno vyhotovení (kopii) uzavřených smluv   s ekonomickým dopadem do příjmové a výdajové části rozpočtu MČ Praha 3 a do  vedlejší hospodářské činnosti realizované přímo ÚMČ Praha 3

 

-  sleduje smlouvy uzavřené v rámci svých kompetencí, provádí jejich pravidelnou kontrolu, realizuje úpravy, novelizace, případně zrušení těchto smluv a sleduje průběh plnění z nich plynoucích včetně řešení vzniklých nedostatků (upomínání dlužníků, vracení přeplatků prostřednictvím odd. účetnictví Odboru ekonomického apod).

 

vypouští se

-    V rámci předběžné, průběžné a následné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001    Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vykonává činnost příkazce operace:

 

    doplňuje se:

-   V rámci předběžné, průběžné a následné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb. ve veřejné správě vykonává činnost příkazce operace:

 

II.        u k l á d á

            1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

1.1. zajistit doplnění schválených změn do Organizačního řádu Úřadu městské části

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části

Login