Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 304

k zahraniční služební cestě zástupce starosty Ing. Daniela Reisiegela

Rada městské části

 

I.         s c h v a l u j e

 

zahraniční služební cestu Ing. Daniela Reisiegela do Velké Británie v termínu od 29. 4. do 7. 5. 2005

  

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OHS

            1.1. zajistit služební cestu dle zákona o cestovních náhradách

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části