Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 301

k výpůjčce laminátové plastiky s názvem „Miminko“

Rada městské části

  

I.         s o u h l a s í

 

s výpůjčkou laminátové plastiky s názvem „Miminko“, panu xxxxxxxxxx dle smlouvy, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat tuto smlouvu

 

            2. vedoucímu OHS

            2.1. poskytnout součinnost při odvozu a zpětné instalaci plastiky

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části