Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 300

k poskytnutí příspěvku z fondu starosty na IX. ročník chodeckého závodu Žižkovská desítka“ na vrchu Vítkov

Rada městské části

  

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost organizačního výboru k poskytnutí finančního příspěvku z fondu starosty na částečné pokrytí nákladu IX. ročníku chodeckého závodu „Žižkovská desítka“, který se koná dne 14. května 2005 na vrchu Vítkov

 

II.        s o u h l a s í

 

s poskytnutím finančního příspěvku z fondu starosty na částečné pokrytí nákladu IX. ročníku chodeckého závodu „Žižkovská desítka“, který se koná dne 14. května 2005 na vrchu Vítkov

 

 III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OE

            1.1. zajistit plnění tohoto usnesení

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části