Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 299

k souhlasu s pořádáním akce „Setkání žonglérů na Židovských pecích“ dne 21. 5. 2005

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost ART Prometheus, o. s., na pořádání projektů „Setkání žonglérů na Židovských pecích“ dne 21. 5. 2005

 

 

II.        s o u h l a s í

 

            s pořádáním projektů „Setkání žonglérů na Židovských pecích“ dne 21. 5. 2005

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části