Usnesení rady ze dne 27. 7. 2005 č. 511

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici

Rada městské části

 

 

I.         s t a n o v u j e

 

plat řediteli příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici, xxxxxxxxxx s účinností od 1. 8. 2005 dle přílohy, která není veřejnou      součástí tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části