Usnesení rady ze dne 27. 7. 2005 č. 509

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Radhošťská 22/1623 xxxxxxxxxxxxxxxxx

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost xxxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Radhošťská 22/1623, Praha 3,    uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením  Rady městské části č. 481 ze dne 30. 7. 2003

 

 

II.        s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 9. 2005 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 76 406 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části