Usnesení rady ze dne 27. 7. 2005 č. 506

k uzavření smlouvy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích s TSK hl. m. Prahy

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích s TSK hl. m. Prahy, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části