Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 486

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápis č. 12 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 27. 6. 2005

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části

            1. výběrové řízení č. 199

            2. výběrové řízení č. 200

            3. žádost o prodloužení nájemní smlouvy

            4. žádosti o změnu nájemní smlouvy

            5. žádost o snížení nájmu

            6. žádosti o podnájem

            7. ukončení nájmu, výpovědi

            8. reklamy, vývěsky

            9. právní záležitosti

            10. různé

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části