Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 485

k návrhům kupních smluv o převodu vlastnictví id. 13/16 domu čp. 2348 s pozemkem parc. č. 3555 vše v k. ú. Vinohrady, Jičínská 10, Praha 3 a návrhům dohod o narovnání

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            návrhy kupních smluv o převodu vlastnictví id. 13/16 domu čp. 2348 s pozemkem parc. č. 3555 vše v k. ú. Vinohrady, Jičínská 10, Praha 3, které jsou přílohou tohoto usnesení č. 1, 2, 3 a návrhy dohod o narovnání, které jsou přílohou tohoto usnesení č. 4, 5, 6

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše citované kupní smlouvy a dohody o narovnání

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části