Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 484

k uveřejňování usnesení Rady městské části a Zastupitelstva městské části na internetových stránkách Městské části Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s uveřejňováním usnesení Rady městské části a Zastupitelstva městské části na internetových stránkách Městské části Praha 3 za těchto podmínek:

- usnesení nebudou zveřejňována jako platný text usnesení, ale budou   prezentována  jako informace o usnesení

-  osobní údaje, která tato usnesení obsahují, budou začerněny

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            1.1. zajistit plnění tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části