Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 481

k revokaci usnesení Rady městské části č. 199 ze dne 9. března 2005 k darům z Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části

Rada městské části

 

 

I.         r e v o k u j e

 

usnesení Rady městské části č. 199 ze dne 9. března 2005 k darům z Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části – bod II. 1/29, tj. změnit název subjektu DDH Praha 3 na Sportovní a rekreační areál Pražačka. Finanční částka zůstává stejná.

 

           

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OE

            1.1. zajistit realizaci usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části