Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 480

k uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene na pozemek p. č. 3047/2 k. ú. Žižkov ve prospěch Pražské plynárenské a. s.

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene na pozemek p. č. 3047/2 k. ú. Žižkov ve prospěch Pražské plynárenské a. s., která je přílohou tohoto usnesení č. 1

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat shora citovanou smlouvu o zřízení práva věcného břemene včetně návrhu na vklad

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části