Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 478

k umístění stavby elektrické přípojky 22 kV připojení „Luxembourg Plaza“ na pozemku parc. č. 1659/5 a 1659/6 k. ú. Žižkov

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

-       umístění stavby elektrické přípojky 22 kV připojení „Luxembourg Plaza“ na pozemku parc. č. 1659/5 a 1659/6 k. ú. Žižkov

 

-       souhlas s umístěním stavby elektrické přípojky 22 kV připojení „Luxembourg Plaza“ na pozemku parc. č. 1659/5 a 1659/6 k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části