Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 455

k Výroční zprávě Správy komunálního majetku Praha 3, a. s. za rok 2004

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            1. Výroční zprávu Správy komunálního majetku Praha 3, a. s. za rok 2004

            2. roční účetní závěrku za rok 2004

            3. návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2004

            4. nevyplacení dividend a tantiém za rok 2004

            5. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

 

 

II.        b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu dozorčí rady

2. výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2004

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části