Usnesení rady ze dne 15. 6. 2005 č. 454

ke změně objemu rozpočtu roku 2005

Rada městské části


I.         s o u h l a s í

se změnou objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2005 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit
           
změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2005 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části