Usnesení rady ze dne 15. 6. 2005 č. 453

k přijetí půjčky od společnosti Pražská parkovací a. s.

Rada městské části


I.         s o u h l a s í

            s přijetím půjčky ve výši 15 mil. Kč od společnosti Pražská parkovací a. s.


II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit
            přijetí půjčky ve výši 15 mil. Kč od společnosti Pražská parkovací a. s.

      

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části