Usnesení rady ze dne 15. 6. 2005 č. 451

k návrhu Smlouvy o zajištění přístřeší

Rada městské části


I.         s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o zajištění přístřeší mezi Městskou částí Praha 3 a firmou BENEŠ TEPPZOS, s. r. o., se sídlem Na Rozcestí 6/1434, Praha 9, zastoupenou prokuristou xxxxxxxxxx (
xxxxxxxxxx , Lucemburská 44/1876, 1. podlaží, byt 1+0), která je uvedena v příloze tohoto usnesení


II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části
            1.1. podepsat smlouvu, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

     

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části