Usnesení rady ze dne 15. 6. 2005 č. 450

k návrhu klubu zastupitelů Demokraté Jana Kasla na zařazení materiálu K návrhu Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části, včetně informace k novému znění zákona o střetu zájmů na jednání Zastupitelstva městské části

Rada městské části


I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh klubu zastupitelů DJK v Zastupitelstvu městské části Praha 3 na zařazení materiálu k jednání Zastupitelstva městské části dle přílohy tohoto usnesení


II.        d o p o r u č u j e

předat tento materiál všem předsedům klubů členů zastupitelstva k projednání

        

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části