Usnesení rady ze dne 15. 6. 2005 č. 449

ke III. etapě privatizace domovního fondu – informační kampaň

Rada městské části


I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            návrh privatizačního manuálu, který je přílohou tohoto usnesení


II.        s o u h l a s í

           
s jeho realizací


III.      u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
            1.1. zajistit koordinaci přípravy a realizace akce

            2. vedoucí OEM ve spolupráci s Ondřejem Černým
            2.1. zajistit technické podklady

            3. D. Reisieglovi, zástupci starosty
            3.1. zajistit potřebné finanční prostředky

   

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části