Usnesení rady ze dne 15. 6. 2005 č. 448

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Perunova 9/787V

Rada městské části


I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost
xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Perunova 9/787V, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 373 ze dne 5. 5. 2004


II.        s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou a to od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 54 264 Kč placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000


III.      u k l á d á

            1. vedoucí OBNP
            1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části