Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 227

k vyjádření MČ Praha 3 k žádosti Základní školy, Praha 3, K Lučinám 18/2500 a Základní školy, Praha 3, Havlíčkovo nám. 300/10 k čerpání účelově určených dotací státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Základní školy, Praha 3, K Lučinám 18/2500 a Základní školy, Praha 3, Havlíčkovo nám. 300/10 o vyjádření MČ Praha 3 k žádostem o čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ

II.  s o u h l a s í
s vydáním souhlasu k výše zmíněným žádostem

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat za MČ Praha 3 žádosti škol o poskytnutí dotace

Ing. Bohuslav N i g r i n                   Milan Č e s k ý
zástupce starosty                       starosta městské části