Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 226

k uzavření dohody s Českou poštou, s. p. o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 0109-584/05

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dohody s Českou poštou, s. p. o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 0109-584/05, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedenou dohodu

Ing. Bohuslav N i g r i n                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty                      starosta městské části