Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 225

k žádosti o odklad platby za koupi bytu do osobního vlastnictví

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost pana xxxxxxxxxx, Na Balkáně 2531/80, ze dne 13. 3. 2005 o odklad platby za koupi bytu do osobního vlastnictví, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s prodloužením termínu platby za koupi bytu do osobního vlastnictví ve lhůtě do 30. 4. 2005 včetně zachování všech slev vyplývajících z příslušných pravidel prodeje

Ing. Bohuslav N i g r i n                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty                     starosta městské části