Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 224

ke stížnosti nájemníků domu Ostromečská 467/9 v Praze 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost obyvatel domu v Ostromečské ulici v Praze 3 o revokaci usnesení Rady městské části č. 821 ze dne 10. 11. 2004, uvedenou v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. J. Plívovi, zástupci starosty
1.1. prověřit obsah žádosti
1.2. seznámit Radu městské části s výsledkem prošetření

Ing. Bohuslav N i g r i n                Milan Č e s k ý
zástupce starosty                     starosta městské části