Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 223

k pronájmu nebytového prostoru v domě Radhošťská 1/2278, Praha 3

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s pronájmem nebytového prostoru č. 29 v 1. podlaží domu Radhošťská 1/2278 o výměře 320,00 m2 jako prodejna – koupelny, vzorkovna nájemci panu xxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1. dubna 2005 do 31. ledna 2013, za nájemné 6 400 Kč/m2/rok za 164,00 m2 a 3 000 Kč/m2/rok za 156,00 m2

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. vypracovat nájemní smlouvu na nebytový prostor
2. M. Českému, starostovi městské části
2.1. podepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor

Ing. Bohuslav N i g r i n                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty                     starosta městské části