Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 222

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 5 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 14. 3. 2005

II. s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části
1. výběrové řízení č. 194
2. výběrové řízení č. 195
3. výběrové řízení č. 196
4. žádosti o změnu nájemní smlouvy
5. ukončení nájmu, výpovědi
6. žádosti o přidělení nebytového prostoru
7. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
8. žádost o podnájem
9. reklamy, vývěsky
10. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n                  Milan Č e s k ý
zástupce starosty                        starosta městské části