Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 221

k žádosti Nadačního fondu pro rozvoj území MČ Praha 3 o provedení stavebních úprav nebytových prostor Olšanská 7, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Nadačního fondu pro rozvoj území MČ Praha 3 o provedení stavebních úprav nebytových prostor Olšanská 7, Praha 3

II.  s o u h l a s í
s provedením stavebních úprav nebytových prostor Olšanská 7, Praha 3, které budou pronajaty dle usnesení RMČ č. 146 ze dne 9. 3. 2005 Nadačnímu fondu pro rozvoj území MČ Praha 3

III.  u k l á d á
1. řediteli SKM Praha 3, a. s.
1.1. provést stavební úpravy ve výše uvedených nebytových prostorách na základě předložené dokumentace

Ing. Bohuslav N i g r i n                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty                      starosta městské části