Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 220

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 5 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 16. 3. 2005

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. prodloužení nájemní smlouvy
2. žádosti cizinců se statutem uprchlíka
3. žádost o prominutí poplatků z prodlení
4. žádost o souhlas s umístěním sídla firmy v bytě
5. žádost o sloučení bytů
6. žádosti o přidělení bytu
7. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty                      starosta městské části