Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 219

k žádosti o povolení výjimky v počtu dětí ve třídách příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955, pro školní rok 2005/2006

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

II.  s c h v a l u j e
výjimku v počtu dětí v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955, pro školní rok 2005/2006 v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v jednotlivých třídách takto:

třída “B“ …….. 27 dětí
třída “C“ …….. 27 dětí
třída “D“ …….. 26 dětí

Ing. Bohuslav N i g r i n                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty                      starosta městské části