Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 647

k poskytnutí peněžitého daru z fondu starosty na obnovu stromořadí Gymnáziu Praha 3, Sladkovského nám. 8

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím peněžitého daru ve výši 30 000 Kč Gymnáziu Praha 3, Sladkovského nám. 8, z fondu starosty na obnovu stromořadí

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
poskytnutí peněžitého daru ve výši 30 000 Kč Gymnáziu Praha 3, Sladkovského nám. 8, z fondu starosty na obnovu stromořadí

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                 starosta městské části