Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 646

k poskytnutí peněžitého daru z fondu starosty koordinačnímu centru Praha – Arnika na realizaci výstavy “Sovy v Praze 3”

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím peněžitého daru ve výši 19 000 Kč z fondu starosty koordinačnímu centru Praha – Arnika na realizaci výstavy “Sovy v Praze 3”

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
poskytnutí peněžitého daru ve výši 19 000 Kč z fondu starosty koordinačnímu centru Praha – Arnika na realizaci výstavy “Sovy v Praze 3”

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                 starosta městské části