Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 645

k umístění stavby inženýrských sítí na pozemku parc. č. 4264/1, k. ú. Žižkov, Praha 3, pro stavbu Central park Praha – Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
umístění stavby inženýrských sítí na pozemku parc. č. 4264/1, k. ú. Žižkov, Praha 3, pro stavbu Central park Praha – Praha 3

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby Central Park Praha Development s. r. o.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části