Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 641

k uzavření kupní smlouvy se společností ACTIVA, s. r. o.

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy se společností ACTIVA, s. r. o., která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části