Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 637

k záměru prodeje bytového domu č. p. 1742 s pozemkem parc. č. 2055, vše v k. ú. Žižkov, v rámci privatizace bytového fondu – Žerotínova 54, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje bytového domu č. p. 1742 s pozemkem parc. č. 2055, vše v k. ú. Žižkov, v rámci privatizace bytového fondu – Žerotínova 54, Praha 3 dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 včetně doplnění

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36, zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části