Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 636

k dodatku č. 6 ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3 ze dne 10. 7. 2001, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat dodatek č. 6 ke smlouvě na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 3 ze dne 10. 7. 2001

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části