Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 634

k prodeji budovy bez č. p. stojící na p. č. 2170/15/16, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 42 ze dne 14. 7. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej budovy bez č. p. stojící na p. č. 2170/15/16, k. ú. Žižkov, za kupní cenu ve výši 1 000 000 Kč vlastníkovi sousedních pozemků fy Ohrada Development s. r. o., IČO 26202948

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části