Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 633

k prodeji pozemku parc. č. 1305/2, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 54 ze dne 14. 7. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pozemku p. č. 1305/2, k. ú. Žižkov, Univerzitě Karlově v Praze, se sídlem Ovocný trh 3/5, Praha 1, IČO 00216208 za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 3 570 Kč

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části