Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 632

k prodeji pozemku parc. č. 2917, 2890/2 a 2893, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 29 ze dne 23. 3. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pozemků p. č. 2917, 2890/2 a 2893, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, fy Auto Jarov s. r. o., IČO 45789584 za cenu dohodou 1 297 800 Kč

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části