Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 631

k prodeji pozemku parc. č. 2787/2, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 51 ze dne 14. 7. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pozemku p. č. 2787/2 v k. ú. Žižkov, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 30 200 Kč

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části