Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 630

k prodeji pozemku parc. č. 1648/12, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 55 ze dne 14. 7. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pozemku p. č. 1648/12, k. ú. Žižkov, Družstvu nájemníků domu Olšanské nám. 6/1784, IČO 47119641 za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 11 100 Kč

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej pozemku Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                 starosta městské části