Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 629

k prodeji pozemku parc. č. 1656/3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 55 ze dne 14. 7. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pozemku p. č. 1656/3, k. ú. Žižkov, Družstvu vlastníků domu Olšanské nám. 7/1783 v Praze 3, IČO 48030023 za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 1 680 Kč

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit prodej pozemku Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části