Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 627

k prodeji 1/6 domu č. p. 1130, Chelčického 12, s pozemkem p. č. 1009, vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Zastupitelstva městské části č. 24 ze dne 20. 2. 2003 k záměru prodeje spoluvlastníkovi, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej 1/6 domu č. p. 1130, Chelčického 12, s pozemkem p. č. 1009, k. ú. Žižkov, Praha 3, za cenu ve výši 700 000 Kč spoluvlastníkovi

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části