Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 626

k prodeji 2/3 domu č. p. 814 s pozemky p. č. 1666, Sudoměřská 46, k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 45 ze dne 24. 6. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej 2/3 domu č. p. 814 s pozemky p. č. 1666, Sudoměřská 46, k. ú. Žižkov, Praha 3, za kupní cenu ve výši 3 000 000 Kč spoluvlastníkům

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části