Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 624

k prodeji 275/1200 domu č. p. 1687 s pozemky p. č. 2136, Jana Želivského 39, k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 46 ze dne 24. 6. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej 275/1200 domu č. p. 1687 s pozemky p. č. 2136, Jana Želivského 39, k. ú. Žižkov, Praha 3, za cenu ve výši 6 100 000 Kč spoluvlastníkům

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části