Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 620

k prodeji ½ domu č. p. 1019 s pozemky p. č. 160 a 161, U Rajské zahrady 18, k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 44 ze dne 24. 6. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej ½ domu č. p. 1019 s pozemky p. č. 160 a 161, U Rajské zahrady 18, k. ú. Žižkov, Praha 3, za kupní cenu ve výši 4 100 000 Kč spoluvlastníkům

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit prodej Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části